Vedtægter

Vedtægter for SDSK, Scandinavian IT DK Senior Klub.
§ 1
Klubbens navn er: Scandinavian IT DK Senior Klub.
§ 2
Klubbens formål er at samle tidligere ansatte i Scandinavian IT Group Danmark A/S og
SAS Data Services, Danmark til informative sammenkomster og udflugter.
§ 3
Som medlemmer af SDSK, Scandinavian IT Senior Klub kan optages alle tidligere
medarbejdere i Scandinavian IT Group Danmark og SAS Data Services, Danmark der er
fyldt 50 år.
Anmodning om optagelse i foreningen skal godkendes af den siddende bestyrelse.
Ved udmeldelse tilfalder overskydende betalt kontingent klubben.
Ved restance på mindst 1 år eller 2 rykkere uden svar, betragtes medlemskabet som
ophørt.
Medlemskab kan generhverves ved betaling af tidligere restance plus betaling af 1 år
forud.
§ 4
Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og er forfalden til betaling
samme år d. 31. marts.
§ 5
Klubbens regnskabsår er kalenderåret og klubbens regnskab revideres af 1 revisor valgt
på den ordinære generalforsamling.
§ 6
Klubben ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og referent.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf
den ene skal være formanden eller kassereren.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.
§ 7
ORDINÆR generalforsamling afholdes hvert år i februar med dagsorden i henhold til
vedtægterne og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen. En ordinær generalforsamlings dagsorden
indeholder følgende punkter:

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede rengskab
4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
EKSTRAORDINÆR generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Indkaldelse skal ske som for ordinære generalforsamlinger med angivelse af dagsorden.
BESLUTNINGER på alle generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Der kan ved
enhver generalforsamling stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun
afgive 1 stemme ved fuldmagt foruden sin egen.
§ 8
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling ved godkendelse
af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.
§ 9
Klubbens opløsning kan besluttes på en generalforsamling ved simpelt flertal.
Ved klubbens opløsning overføres klubbens midler til en velgørende forening efter
generalforsamlingens valg
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 21. februar 2024

Scandinavian IT DK Senior Klub                                  webmaster                                Redaktør