Vedtægter

Vedtægter for SDSK, Scandinavian IT DK Senior Klub.

§ 1
Klubbens navn er: Scandinavian IT DK Senior Klub.

§ 2
Klubbens formål er at samle tidligere ansatte i Scandinavian IT Group Danmark A/S og SAS Data Services, Danmark til informative sammenkomster og udflugter.

§ 3
Som medlemmer af SDSK, Scandinavian IT Senior Klub kan optages alle tidligere medarbejdere i Scandinavian IT Group Danmark og SAS Data Services, Danmark der er fyldt 50 år.

Anmodning om optagelse i foreningen skal godkendes af den siddende bestyrelse.
Ved udmeldelse tilfalder overskydende betalt kontingent klubben.
Ved restance på mindst 1 år eller 2 rykkere uden svar, betragtes medlemskabet som ophørt.
Medlemskab kan generhverves ved betaling af tidligere restance plus betaling af 1 år forud.

§ 4
Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og er forfalden til betaling samme år d. 31. marts.

§ 5
Klubbens regnskabsår er kalenderåret og klubbens regnskab revideres af 1 revisor valgt på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, der kan indgå i alle positioner og har stemmeret i bestyrelsen. Derudover skal der være en revisor. De vælges alle for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden/næstformanden og klubbens kasserer.

§ 7
ORDINÆR generalforsamling afholdes hvert år i februar med dagsorden i henhold til vedtægterne og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. En ordinær generalforsamlings dagsorden indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

2. Formandens årsberetning

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand samt næstformand og to bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af kasserer og revisor

8. Valg af 2 suppleanter

9. Eventuelt

EKSTRAORDINÆR generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.
Indkaldelse skal ske som for ordinære generalforsamlinger med angivelse af dagsorden.

BESLUTNINGER på alle generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Der kan ved enhver generalforsamling stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun afgive 1 stemme ved fuldmagt foruden sin egen.

§ 8
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling ved godkendelse af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer eller ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal.

§ 9
Klubbens opløsning kan besluttes på en generalforsamling ved simpelt flertal.
Ved klubbens opløsning overføres klubbens midler til en velgørende forening efter generalforsamlingens valg

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14. februar 2017

Scandinavian IT DK Senior Klub                                  webmaster                                Redaktør